Neue WordPress - Changelog

v1.2 - Sep 29, 2017


v1.1.1 - Aug 21, 2017


v1.1 - Aug 10, 2017


v1.0.1 - Jul 5, 2017