Reflekt WordPress - Changelog

v1.4.1 - Mar 17, 2018


v1.4 - Mar 15, 2018


v1.3.2 - Feb 06, 2018


v1.3.1 - Nov 22, 2017


v1.3 - Oct 10, 2017


v1.2.2 - Sep 27, 2017


v1.2.1 - Sep 25, 2017


v1.2 - Sep 25, 2017


v1.1 - Sep 22, 2017


v1.0 - Sep 19, 2017